Порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в Контрольно-ревізійне управління в АРК

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 25 травня 2011 р. N 583 ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ Розпорядник ____________________________________________________інформації (найменування розпорядника інформації) Запитувач ____________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,найменування організації,____________________________________________________прізвище, ім'я, по батькові представника організації- для юридичних____________________________________________________осіб та об'єднань громадян, що не мають статусуюридичної особи,____________________________________________________поштова адреса або електронна адреса, контактнийтелефон) ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічноїінформації" надати__________________________________________________________________(загальний опис інформації або вид, назва,реквізити чи зміст документа) Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк(необхідне зазначити): на поштову адресу _____________________________________________(поштовий індекс, область, район, населенийпункт, вулиця,_____________________________________________будинок, корпус, квартира) на електронну адресу _____________________________________________ телефаксом _____________________________________________ за телефоном _____________________________________________ ________ ____________(дата) (підпис) _______________Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи,які перебувають у володінні ___________________________,(найменування розпорядникаінформації)розміщена на веб-сайті ________________________________.(адреса офіційного веб-сайтурозпорядника інформації) 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу _____________________________________;(поштова адресарозпорядника інформації)на електронну адресу __________________________________;(електронна адресарозпорядника інформації)телефаксом ____________________________________________;(номер телефаксу розпорядника інформації)за телефоном __________________________________________.(номер телефону розпорядника інформації) 3. Запит може бути поданий особисто до спеціальнихструктурних підрозділів або посадовим особам, якіорганізовують у встановленому порядку доступ допублічної інформації, якою володіє розпорядникінформації, в робочий час згідно з правиламивнутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отриманняінформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з днянадходження запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосуєтьсяінформації, необхідної для захисту життя чи свободиособи, інформації щодо стану навколишнього природногосередовища, якості харчових продуктів і предметівпобуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ таінших надзвичайних ситуацій, що сталися або можутьстатися і загрожують безпеці громадян, відповідьнадається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягуінформації або потребує пошуку інформації серед значноїкількості даних, строк розгляду запиту може бутипродовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такогопродовження. Про продовження строку запитувачуповідомляється в письмовій формі не пізніше п'ятиробочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документиобсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'ятиробочих днів з дня надходження запиту повідомляєтьсязапитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,пов'язаних із копіюванням або друком документів, тареквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Наданняінформації здійснюється протягом трьох робочих днівпісля підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у такихвипадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язанийвідповідно до його компетенції, передбаченоїзаконодавством, володіти інформацією, щодо якої зробленозапит; 2) інформація, що запитується, належить до категоріїінформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані зкопіюванням або друком документів, відповідно допункту 9 цих приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту наінформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19Закону України "Про доступ до публічної інформації", асаме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,поштову адресу або адресу електронної пошти, а такожномер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чизміст документа, щодо якого зроблено запит (якщозапитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).    ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 25 травня 2011 р. N 583 ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОКскладення та подання запитів на інформацію  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичноюособою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особирозпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під часособистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронноюпоштою, телефаксом або по телефону. 2. Запит на інформацію подається у довільній формі. 3. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку(якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи змістдокумента, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 4. Для подання письмового запиту запитувач може використатиформу, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується наофіційному веб-сайті розпорядника. 5. Запит на інформацію може бути подано особисто доспеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, якіорганізовують у встановленому порядку доступ до публічноїінформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий часзгідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначаєзручну для нього форму отримання інформації. 7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмеженіфізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,його оформлює представник спеціального структурного підрозділу абопосадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ допублічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, іззазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону взапиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запитупроставляється відбиток штампа із зазначенням найменуваннярозпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеразапиту. Така копія повертається запитувачу.(Постанова, Форма типового документа, Порядок (583-2011-п), чиннийКабінет Міністрів України від 25.05.2011 № 583Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої владиПублікації: Урядовий кур'єр, 07.06.2011, № 102; Офіційний вісник України, 10.06.2011, № 41, ст. 1694, стор.124, код 56891/2011Редакція з 25.05.2011, чинна з 07.06.2011)